Nikah ko aasan kariye!

SALAFI

MATRIMONY


contain

bio-data dekhney ke liye click here button par dabaye

Mohammed Naim Khan

Occupation:Travel Agency
Age:31
Bio-data
click here

Feroz Khan

Occupation:Kuwait
Age:25
Bio-data
click here

Atta Ur Rahman

Occupation:Businessman(real estates)
Age:21
click here

Mubbin Saleem

Occupation:Trains Clerk
Age:25
Bio-data
click here

Abdul Mudassir

Occupation:Safety Officer
Age:30
Bio-data
click here

Mudasser Asrar

Occupation:Engineer(KSA)
Age:25
Bio-data
click here

Osman Khan

Occupation:previllage co.
Age:37
Bio-data
click here

Abdul Waheed

Occupation:A/C electrician
Age:28
Bio-data
click here

Sohail Khan

Occupation:Ownpharmacy
Age:23
Bio-data
click here

Ahmed Abubaker

Occupation:M.S.c(I.T)
Age:32
Bio-data
click here

Shaik Safdar Ali

Occupation:Businessman
Age:25
click here